Privacyreglement

Privacyverklaring

De Stichting Interkerkelijk Solidariteitsfonds Oude IJsselstreek  is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Stichting Interkerkelijk Solidariteitsfonds Oude IJsselstreek

Wezelhof 17

7064CX Silvolde

0315 329370

(Naam) is de Functionaris Gegevensbescherming van de Stichting Interkerkelijk Solidariteitsfonds Oude IJsselstreek  Hij is te bereiken via info@solidariteitsfondsoudeijsselstreek.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Stichting Interkerkelijk Solidariteitsfonds Oude IJsselstreek verwerkt persoonsgegevens om te bepalen of wij noodhulp zullen gaan verstrekken. De aanvrager verstrekt deze gegevens aan ons, met of via een hulpverlener, als er bij ons een aanvraag voor noodhulp is gedaan. Door het invullen van de benodigde gegevens en het versturen van de aanvraag  geeft u toestemming dat wij deze gegevens verwerken en bewaren.

Wij verwerken de persoonsgegevens die in het aanvraagformulier worden ingevuld waaronder:

  • Voor- en achternaam van de cliënt;
  • Geboortedatum;
  • Adresgegevens;
  • Gezinssamenstelling;
  • Financiële gegevens;
  • Waarom en hoeveel noodhulp wordt er aangevraagd, inclusief motivatie;
  • Contactgegevens hulpverlener;
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt of namens u verstrekt worden bijvoorbeeld via de mail of telefonisch.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Het Interkerkelijk Solidariteitsfonds Oude IJsselstreek verwerkt uw persoonsgegevens om te kunnen bepalen of wij op de ingediende aanvraag noodhulp kunnen verstrekken. De contactgegevens van de hulpverlener worden bij de aanvraag bewaard om te weten door/via wie de aanvraag is gedaan, om hen/haar te laten weten of de aanvraag is goed-of afgekeurd.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Stichting Interkerkelijk Solidariteitsfonds Oude IJsselstreek bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Aangezien het voor de beoordeling van aanvragen van belang is te weten of er al eerder noodhulp is verstrekt en welke hulpverlener daarbij betrokken was, bewaren wij ook na de afhandeling van de aanvraaggegevens. Wij hanteren voor persoonsgegevens een bewaartermijn van 6 jaar. Daarna achten wij de eerdere aanvragen niet meer van belang voor de beoordeling van een nieuwe aanvraag. Alle gegevens worden digitaal bewaard in een speciaal programma en is alleen in te zien door aangestelde vrijwilligers via een persoonlijke inlognaam en wachtwoord. Alle aanvraagformulieren worden via de site versleuteld verzonden en voldoen aan het wettelijke privacyreglement.

Gegevens t.b.v. financiële administratie worden bewaard in overeenstemming met de daarvoor geldende termijnen.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Stichting Interkerkelijk Solidariteitsfonds Oude IJsselstreek verstrekt nooit persoonlijke gegevens aan derden, tenzij wij daartoe verplicht zijn om te voldoen aan wettelijke bepalingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

De Stichting Interkerkelijk Solidariteitsfonds Oude IJsselstreek gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Stichting Interkerkelijk Solidariteitsfonds Oude IJsselstreek. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u te sturen.

U kunt uw verzoek tot inzage, correctie verwijdering of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@solidariteitsfondsoudeijsselstreek.nl .

Om er zeker van te zijn  dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MZR (Machinale Readable Zone), de strook met nummers onderaan het paspoort en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

De Stichting Interkerkelijk Solidariteitsfonds wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen

De Stichting Interkerkelijk Solidariteitsfonds neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zij of er aanwijzingen zijn van misbruik neem dan contact met ons op via info@solidariteitsfondsoudeijsselstreek.nl