Beleidsplan

Doel van de stichting is om financiële steun te verlenen aan mensen in de gemeente Oude IJsselstreek die om wat voor oorzaak dan ook in financiële nood zijn geraakt.

Financiële steun wordt ook verleend aan stichtingen, verenigingen of instellingen in de gemeente Oude IJsselstreek met eenzelfde doelstelling.

Aanvragen bij het Solidariteitsfonds voor individuele financiële ondersteuning van mensen kunnen worden gedaan door sociale en maatschappelijke instellingen, bevoegde bewindvoerders, financiële hulpverleners, zorgverleners, WMO, GGZ instellingen enz.

Mensen die geen beroep meer kunnen doen op een uitkering, aanvullende uitkering of enig andere wettelijke regeling kunnen via een maatschappelijke instelling een beroep doen om financiële ondersteuning door het Solidariteitsfonds.

De indicatie commissie van het Solidariteitsfonds beoordeelt de aanvragen en beslist hierover. In ingewikkelde situaties volgt overleg met het bestuur van de stichting.

Het vermogen wordt gevormd door jaarlijks door het bestuur vast te stellen bijdragen van de aangesloten kerkelijke instellingen van de gemeente Oude IJsselstreek zoals verwoord is in de statuten wijziging van 28 maart 2007.

De bijdragen in het fonds kan bestaan uit subsidies, donaties, schenkingen, erfstellingen, legaten en andere verkrijgingen en baten.

Er is geen beloningsbeleid omdat de stichting geen betaalde krachten heeft. In de statuten is bepaald dat de bestuurders geen beloning ontvangen voor hun werkzaamheden. Wel is er recht op vergoeding van de door hen in uitoefening van hun functie gemaakte kosten, voor zover deze gemaakt zijn met toestemming van het dagelijks bestuur.