Bestuur

De Stichting Interkerkelijk Solidariteitsfonds Oude IJsselstreek

De Stichting Interkerkelijk Solidariteitsfonds Oude IJsselstreek is in 2003 opgericht. Het is een initiatief van de gezamenlijke 18 geloofsgemeenschappen in de gemeente Oude IJsselstreek. De geloofsgemeenschappen vertegenwoordigen 20.000 leden. Het bestuur wordt gevormd door afgevaardigden uit de bovengenoemde kerkelijke instellingen. Het bestuur van de Stichting Interkerkelijk Solidariteitsfonds bestaat uit de volgende personen:

Dhr. C.F. Wormskamp
Voorzitter
Dhr. F.J.M. Ros
Secretaris
Dhr. W.J.A.M. Schepers
penningmeester
Mw. A.A. Aalbers
algemeen bestuurslid, indicatiecommissie
Mw. B.H. Rutgers
algemeen bestuurslid, indicatiecommissie
Dhr. G.C.B. Mientjes
algemeen bestuurslid
Mw. J.M.H. Koenders
algemeen bestuurslid

Privacyverklaring

De Stichting Interkerkelijk Solidariteitsfonds Oude IJsselstreek hecht er groot belang aan alle werkzaamheden uit te voeren conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Persoonlijke gegevens worden met zorg behandeld en beveiligd. Hier vindt u onze privacyverklaring

Jaarverslagen

In onze jaarverslagen leggen wij verantwoording af voor onze activiteiten in het afgelopen jaren. Hier treft u onze jaarverslagen.

Beleidsplan

De Stichting Interkerkelijk Solidariteitsfonds Oude IJsselstreek beoogt de ANBI status. De doelstelling en de wijze van verwezenlijking hiervan worden verwoord in artikel 2 van de laatste statutenwijziging van 28 maart 2007. De Stichting heeft ten doel, naar vermogen, geldelijke steun te verlenen aan :

Voor zover van overheidswege financiële hulpverlening mogelijk is kan geen beroep worden gedaan op een bijdrage van het Solidariteitsfonds.

De Stichting Interkerkelijk Solidariteitsfonds Oude IJsselstreek tracht haar aan het doel dienstbare vermogen te verwezenlijken door :

Het bestuur wordt gevormd door personen afkomstig van de aangesloten kerkelijke instellingen. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Vergaderingen vinden 3x per jaar plaats; vaker indien wenselijk wordt geacht. De jaarvergadering wordt binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar gehouden. Aan de orde komt de vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten. De jaarlijkse controle van de boekhouding geschiedt door een accountant.

Het beleid van de Stichting Interkerkelijk Solidariteitsfonds Oude IJsselstreek – naast het zorgen voor een adequate uitvoering van het in artikel 2 van de statuten – gericht op: